Τα προγράμματα Η2020 της ΕΕ τονίζουν τη σημασία της τήρησης των κανόνων δεοντολογίας σε όλες τις μορφές έρευνας. Η κοινοπραξία του MaTHiSiS έχει υιοθετήσει ένα σύνολο διαδικασιών αποκλειστικά για να διασφαλίσει ότι τόσο οι δραστηριότητες όσο και το τελικό προϊόν, που αποτελεί ένα νέο τεχνολογικό οικοσύστημα, τηρούν και σέβονται τα αναγνωρισμένα πρότυπα της δεοντολογίας στην έρευνα.

Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή Δεοντολογίας του MaTHiSiS αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο που έχει ως αποστολή να παρακολουθεί διαρκώς τις δραστηριότητες του έργου που μπορούν να εγείρουν ζητήματα δεοντολογίας. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από 7 μέλη, αμερόληπτα, αντικειμενικά και απαλλαγμένα από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.