Το MaTHiSiS (Διαχείριση της συναισθηματικής μάθησης μέσω ευφυών ατόμων και έξυπνων αλληλεπιδράσεων) χρηματοδοτείται στα πλαίσια του H2020 / Topic: ICT-20-2015 Technologies for better human learning and teaching, με συνολικό κόστος €7.618.584.
Η κοινοπραξία MaTHiSiS συντονίζεται από την Atos Spain και αποτελείται από 18 δικαιούχους οργανισμούς από 9 διαφορετικά κράτη μέλη: Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Ιταλία, Λιθουανία και Γερμανία.