Το MaTHiSiS είναι ένα τριετές έργο με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού πλαισίου που επιτρέπει τη σύνδεση των νέων τεχνολογιών με την τυπική, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση.  Στον πυρήνα των αναπτυγμένων τεχνολογιών εντοπίζεται ένας σημαντικός αριθμός υψηλών απαιτήσεων που αφορούν στην ανάγκη για μη γραμμική εκπαίδευση, στην εφαρμογή των συστημάτων χωρίς περιορισμούς, στη σύγχρονη και ασύγχρονη συνεργασία στην εκπαίδευση και, τέλος, στην ανάγκη αξιοποίησης της αναγνώρισης της συναισθηματικής κατάστασης των μαθητευόμενων ως μοχλό επιτάχυνσης της γνωστικής μάθησης.

Η αναγνώριση της συναισθηματικής κατάστασης βασίζεται σε υπάρχουσες τεχνολογίες, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες του MaTHiSiS, ώστε να καλύψουν ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής που περιλαμβάνει νευροτυπικά άτομα και άτομα με ειδικές μαθησιακές ανάγκες τόσο στο σχολικό όσο και στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Όλα τα παραπάνω θα δοκιμαστούν και θα επικυρωθούν σε 5 πιλότους, σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι ξεκινούν από τα αρχικά στάδια του έργου, με στόχο την έγκαιρη  συλλογή δεδομένων ανατροφοδότησης (feedback) και την εξέλιξη του έργου με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.  Τέλος, το MaTHiSiS αποσκοπεί στην άμεση ανάπτυξη ενός συμπαγούς πλαισίου Προστασίας Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων, λόγω της εμπλοκής παιδιών και ατόμων με ειδικές δυνατότητες που εγείρουν σημαντικά θέματα δεοντολογίας.