MaTHiSiS mokomoji aplinka bus testuojama trimis etapais: švietimo, profesinio mokymo ir karjeros planavimo srityse. Testavimo etapai susikirstyti į (1) bandomąjį testavimą, (2) testavimą su specialistų pagalba bei (3) testavimą realiose įstaigų sąlygose. 

Švietimo srityje pilotavimas vykdomas maždaug dvidešimtyje mokyklų Italijoje, Ispanijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Besimokantieji, turintys žymius bei daugybinius mokymosi sutrikimus bei autizmo spektro sutrikimą (5–18 metų amžiaus), taip pat bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai (5–14 metų amžiaus), išbandys MaTHiSiS mokomąją aplinką, kad būtų galima įvertinti kiekvienos iš šių grupių potencialą.

Testavimai karjeros planavimo srityje organizuojami Graikijoje, vienoje aukštojo mokslo institucijoje (su 16–25 metų amžiaus asmenimis) ir dvejuose mokymosi centruose, kuriuose veikla yra vykdoma pagal mokymosi visą gyvenimą principus (26–60 metų amžiaus dalyviai). Šiuose testavimuose bus analizuojamas MaTHiSiS mokomosios aplinkos potencialas karjeros valdymo srityje. 

Profesinio mokymo testavimai organizuojami Prancūzijoje, specializuotoje profesinio mokymo įstaigoje. Darbuotojai, kurių amžius nuo 25 iki 40 metų, mokomi naudotis duomenimis, kuriant naujus produktus ir paslaugas.

  • Bandomieji testavimai numatyti 13–15 projekto mėnesiais, kurių metu bus vykdomas mokomosios aplinkos pristatymas. Pasibaigus pirmajam projekto etapui, naudojantis MaTHiSiS parengta metodika, bandomųjų testavimų metu bus išbandytas integruotas prototipas. Šio testavimo metu bus įvertintas visų MaTHiSiS mokomosios aplinkos komponentų ir priemonių naudojimas bei našumas. Šio testavimo rezultatai bus panaudoti antrajame projekto etape. Remiantis bandomųjų testavimų rezultatais, jei reikės, bus sukurtas naujas mokomosios aplinkos prototipas, o atitinkami komponentai, įrankiai ir algoritmai bus tobulinami. Testavimai bus atliekami prižiūrint MaTHiSiS konsorciumo nariams, o sistemos konfigūravimo ir nustatymo veiklas atliks MaTHiSiS techniniai partneriai.
  • Testavimai su specialistų pagalba vyks 20–22 projekto mėnesiais, kuomet mokomoji aplinka bus išbandyta ir paruošta demonstravimui realesnėmis jos eksploatavimo sąlygomis. Mokymosi proceso kokybė bus matuojama taikant konkrečius klausimynus, tokiu būdu siekiant įvertinti realaus vartotojo sąranką ir nustatymus bei MaTHiSIS teikiamų paslaugų tinkamumą. Šiame etape bus analizuojamas ir vertinamas mokomosios aplinkos panaudojamumas, vartotojų elgsenair poveikis. Šie testavimai bus atliekami kartu su MaTHiSiS konsorciumu. Pagal MaTHiSiS konsorciumo rekomendacijas, testavimo renginių vietose bus paruošta ir sukonfigūruota mokomoji aplinka.
  • Testavimai realiose sąlygose vyks 30–32 projekto mėnesiais, testavimui vadovaus įstaigose dirbantys asmenys. MaTHiSiS šiame etape pateiks tik vartotojų instrukcijas ir elektroninį adresą, kuriuo virtualiai bus galima kreiptis į produktus pristatantį pagalbos centrą.